Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej www.icsec.pl, osób kontaktujących się z nami za jej pośrednictwem oraz użytkowników oficjalnych kont na portalach społecznościowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest ICsec S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-449), przy ul. Wichrowej 1A, KRS nr 0000761914,
NIP: 781-198-60-10, Regon: 382035399, www.icsec.pl (dalej: Spółka).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych, w szczególności:

 • zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
 • zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: rodo@icsec.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Spółka wdrożyła procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.

Spółka prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Przetwarzając dane, Spółka zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych, Spółka poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

COOKIES

Na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową www.icsec.pl, automatycznie odkładane są informacje dotyczące jego aktywności (np. rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres IP komputera).

Dane cookies są przetwarzane w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania i bezpieczeństwa strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu usunięcia przez użytkownika przeglądarki internetowej;
 • dostosowania wyświetlania strony internetowej do urządzenia i preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do momentu zakończenia sesji użytkownika przeglądarki internetowej;
 • zanonimizowanych analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do 50 miesięcy lub do czasu zablokowania i usunięcia danych dla celów statystycznych.

Zbierane pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

Zasady zbierania, dostępu i czasu przechowywania do plików cookies należy określić w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia, z którego następuje łączenie ze stroną internetową.

Zarządzanie danymi dla celów statystycznych – Google Analytics, możliwe jest za pośrednictwem wtyczki do przeglądarki internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, lub korzystania z opcji tzw. prywatnych przeglądań w samej przeglądarce internetowej.

Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich oraz ich działań.

NEWSLETTER

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi prenumeraty naszego newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wysyłki zamówionego newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO) – do czasu wycofania zgody.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Dane osobowe są przetwarzane w celu

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania / żądania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu realizacji zapytania / żądania;
 • innej komunikacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

KORESPONDENCJA E-MAIL’OWA I POCZTOWA

Dane osobowe zawarte w otrzymanej korespondencji są przetwarzane w celu:

 • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem korespondencji;
 • innej komunikacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

KONTAKT TELEFONICZNY

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi w sprawie, której dotyczy rozmowa.

Dane osobowe podane w rozmowie telefonicznej są przetwarzane w celu:

 • komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu zakończenia sprawy będącej przedmiotem kontaktu;
 • innej komunikacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA (E-MAIL, TELEFON)

W związku z prowadzoną działalnością Spółka – jej pracownicy i współpracownicy, zbiera dane osobowe zainteresowanych kontaktami biznesowymi i otrzymywaniem informacji marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i handlowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

Spółka posiada oficjalne publiczne profile na portalach społecznościowych, przetwarzając dane osób odwiedzających (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu komunikacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Uwaga: Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celu:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;
 • weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatki(a) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres umożliwiający realizację uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Uwaga: Spółka oczekuje przekazywania wyłącznie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy (art. 22Kodeksu pracy). W przypadku przesłania aplikacji zawierających dodatkowe dane, wykraczające poza ten zakres, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata, wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

SZCZEGÓLNY OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane pracownikom Spółki i podmiotom w grupie kapitałowej oraz zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kadrowe i księgowe, operatorom pocztowym, agencjom marketingowym oraz rekrutacyjnym.

Ponadto dane mogą zostać udostępnione właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Spółka nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

SZCZEGÓLNE PROCESY PRZETWARZANIA

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w szczególności nie będą poddawane profilowaniu.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • wycofania zgody (nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).

Żądania realizacji w/w praw można złożyć:

 • w formie pisemnej, na adres: ICsec S.A., Wichrowa 1A, 60-449 Poznań;
 • drogą e-mail’ową, na adres: rodo@icsec.pl.

Odpowiedzi udziela się w formie elektronicznej, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, można skorzystać z prawa do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nim to jednak uczynicie zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem – rodo@icsec.pl.

Zarząd ICsec Spółka Akcyjna

Request a Demo

Fill in the form. Our experts will contact you to arrange individual tests.

Thank you

We will get back to you within 1 business day